Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 02/08/2018, 11:00
Tập trung chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện
02/08/2018 | P.V.H
Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng; quảng cáo còn là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người, mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.

Quảng cáo được chuyển đi bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, như: Truyền hình; Báo chí; Internet; Phát thanh; quảng cáo trực tuyến, quảng cáo qua bưu điện, trên các phương tiện vận chuyển, qua ấn phẩm danh bạ doanh nghiệp, trên tờ rơi, áp phích, panô hay băng rôn, trên bao bì sản phẩm, qua gửi thư trực tiếp, truyền miệng và quảng cáo từ đèn LED.

Hiện nay, các loại hình quảng cáo phổ biến như: Quảng cáo thương hiệu; quảng cáo địa phương; quảng cáo chính trị; quảng cáo hướng dẫn; quảng cáo phản hồi trực tiếp; quảng cáo thị trường doanh nghiệp; quảng cáo hình ảnh công ty; quảng cáo dịch vụ công ích; quảng cáo tương tác. Có thể nói, việc thực hiện công tác quảng cáo kể từ khi Luật Quảng cáo ra đời và có hiệu lực đến nay trên cả nước nói chung, Huyện ThạnhPhú nói riêng cũng còn nhiều vấn đề chưa được dư luận đồng tình. Trên địa bàn huyện, những năm qua hoạt động quảng cáo đã có bước phát triển, hiện đại và phong phú về nội dung, quy mô, tính chất và loại hình, đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực cũng đã nảy sinh nhiều yếu tố bất lợi như: Chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, thiếu vẻ mỹ quan, thiếu tính chân thực, vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo. Việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, dần đi vào nề nếp, nhưng vẫn còn khá nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

             Để thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 21/6/2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo", ngày 09/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg "Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo" (gọi tắt là Chỉ thị số 17). Trên cơ sở đó để từng bước đưa hoạt động quảng cáo và hoạt động liên quan trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đồng bộ và có tính thẩm mỹ.

UBND huyện đã có Công văn "Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo"  đồng thời nhằm từng bước đưa hoạt động quảng cáo và hoạt động liên quan trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đồng bộ và có tính thẩm mỹ, trong Công văn huyện yêu cầu:

            1.Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục Chỉ đạo việc tuyên truyền Chỉ thị số 17 đến các đối tượng có liên quan. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, gắn biển hiệu; kịp thời xử lý những hành vi vi phạm. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 17.

           2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan; Thường xuyên rà soát Quy hoạch của huyện để đề xuất triển khai thực hiện và điều chỉnh kịp thời khi có phát sinh không phù hợp. Phối hợp với  các xã, thị trấn khảo sát, thống kê hiện trạng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, việc treo, đặt, gắn… (sau đây gọi chung là "đặt") biển hiệu không đúng quy định. 

             3. Công an huyện: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trong việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo. Hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương; tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với những trường hợp đặt biển hiệu, quảng cáo không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn.

             4. Phòng Kinh tế hạ tầng: quản lý chặc chẽ  việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, biển hiệu. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc xây dựng công trình quảng cáo đúng theo nội dung giấy phép xây dựng đã cấp. Phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích lớn (theo quy định phải xin giấy phép xây dựng) nhưng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không đúng theo nội dung giấy phép đã cấp; bảng quảng cáo, biển hiệu đặt trên hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà.

              5. Đài Truyền thanh huyện: Tăng cường Tuyên truyền về Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Định hướng việc chấp hành pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, chủ động tháo gỡ, chỉnh trang biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định.  Kiểm soát chặc chẽ nội dung, hình thức quảng cáo trên phương tiện do đơn vị quản lý. Hạn chế tiếp nhận các nội dung, hình thức quảng cáo thiếu tính định hướng thẩm mỹ, chưa rõ ràng về tác dụng của sản phẩm…

              6. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đặt biển hiệu trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng ngành, địa phương thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo tập trung thực hiện một số công việc cụ thể: Rà soát, chấn chỉnh đối với panô tuyên truyền cổ động trực quan (bao gồm có quảng cáo và không có quảng cáo) không còn phù hợp về nội dung, vị trí, độ an toàn, tính thẩm mỹ, chưa phù hợp. Tổ chức các đợt ra quân để xóa bỏ các hình thức quảng cáo, rao vặt trên cột điện, trụ  điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường rào…Khuyến khích đặt biển hiệu có tính thẩm mỹ và hiện đại, góp phần tạo vẻ mỹ quan. Rà soát, quy hoạch, xây dựng các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt, tạo điều kiện cho người có nhu cầu dán thông tin cần quảng cáo. 

              7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Tích cực tuyên truyền nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu. Vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức và cá nhân thành viên tích cực tham gia các hoạt động ra quân chỉnh trang cảnh quan chung, đồng thời tự tháo gỡ các hình thức quảng cáo sai quy định tại nơi cư trú, cộng đồng dân cư; bổ sung để trở thành một trong những nội dung được cộng đồng dân cư quy ước thực hiện. Khi tuyên truyền có quảng cáo phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định Luật Quảng cáo.

   8. Thống nhất cho phép triển khai kế hoạch số : 01 /KHPH-VHTT-CAH, ngày 26/7/2018 kế hoạch phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Công an huyện về việc phối hợp chấn chỉnh các hoạt động quản cáo trên địa bàn huyệ. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Với những yêu cầu trong Công văn dã nêu, có thể xem đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp căn cơ và tin rằng các cấp, các ngành cùng đồng hành trách nhiệm triển khai đồng bộ, đồng loạt, cũng như thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, đặt biển hiệu trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện, nhằm góp phần xây dựng mỹ quan phù hợp với huyện nhà (cả về hình thức, nội dung) ngày càng đẹp, văn minh, tiến bộ./.


Lượt người xem:   132
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677