Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp
Thứ 5, Ngày 15/01/2015, 10:00
Thạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ
15/01/2015 | Liên Thư
Bác Hồ từng nói: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ. Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ bắt đầu từ đào tạo (bao gồm đào tạo qua trường lớp và đào tạo qua thực tiễn); mặt khác, đào tạo cán bộ là nhằm tạo ra những người có đủ nhiệt huyết, bản lĩnh, năng lực làm việc, làm việc có trách nhiệm, có hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu trên, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X Huyện ủy Thạnh Phú ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/3/2011 “Về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn huyện Thạnh Phú giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020”; đồng thời, cũng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/10/2011 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
Thực trạng đội ngũ cán bộ năm 2010. Trước khi có Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy đội ngũ cán bộ, công chức của huyện phần lớn được rèn luyện thử thách trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được các cấp ủy Đảng, chính quyền có quan tâm chưa đúng mức, chưa đạt theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Cụ thể, năm 2010, cán bộ chủ chốt cấp huyện: Về học vấn có 93,58% tốt nghiệp trung học phổ thông; về lý luận chính trị: 31,19% có trình độ trung cấp, 44,04% có trình độ cao cấp và cử nhân; về chuyên môn nghiệp vụ: 9,59% có trình độ trung học, 84,4% có trình độ cao đẳng, đại học và 0,92% có trình độ trên đại học; về tin học: 32,11% có trình độ A, 11,93% có trình độ B; về ngoại ngữ: 18,35% có trình độ A, 13,76% có trình độ B. Cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn: Về học vấn: 76,5% tốt nghiệp trung học phổ thông; về lý luận chính trị: 42,27% có trình độ trung cấp, 2,21% có trình độ cao cấp; về chuyên môn nghiệp vụ: 38,95% có trình độ trung học, 14,64% có trình độ cao đẳng, đại học; về tin học: 33,15% trình độ A, 7,73% trình độ B; về ngoại ngữ: 11,33% trình độ A, 5,8% trình độ B.
Kết quả qua 04 năm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của huyện đã được đầu tư đúng mức, đạt được một số kết quả đáng trân trọng như: Có 61/70 cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ cao đẳng, đại học, đạt 87%, tăng 2,6% so năm 2010 và 02/70 đồng chí có trình độ trên đại học, đạt 2,85%, tăng 1,93% so với năm 2010, đặc biệt là có 01 tiến sĩ; về lý luận chính trị: 18,5 % có trình độ trung cấp, 68,57% có trình độ cao cấp tăng 24,53% so với năm 2010. Cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn: Về lý luận chính trị: 44,38% có trình độ trung cấp, 7,23% có trình độ cao cấp; về chuyên môn nghiệp vụ: 28,42% có trình độ trung học, 54,11% có trình độ cao đẳng, đại học, tăng 39,47% so với năm 2010; về tin học: 32,91% trình độ A, 17,2% trình độ B; về ngoại ngữ: 22,44% trình độ A, 41,64% trình độ B.
Như vậy so với năm 2010 từ khi có Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức huyện từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống trong sạch giản dị, gần gũi với quần chúng, được nội bộ và quần chúng tín nhiệm. Công tác quy hoạch cán bộ, công chức được thực hiện tốt và kịp thời bổ sung khi có biến động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa cả số lượng, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên vào công tác ở ngành huyện; cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên vào công tác ở xã, thị trấn được các cơ sở quan tâm thực hiện tốt. Năm 2014, huyện đã tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức cấp xã, kết quả đạt 27/29 chỉ tiêu biên chế. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức được thực hiện tốt theo kế hoạch hàng năm, đến nay đã điều động, luân chuyển hơn 40 trường hợp cán bộ từ ngành này qua ngành khác, từ huyện về xã, từ xã về huyện, đa số cán bộ được luân chuyển, điều động phát huy tốt năng lực, sở trường.
Một số giải pháp để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của huyện trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng; rèn luyện đạo đức lối sống; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đánh giá nhận xét cán bộ hằng năm phải trên cơ sở kết quả thực hiện hiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khách quan. Công tác quy hoạch cán bộ phải theo hướng “động và “mở”, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ phù hợp; công tác quy hoạch khách quan công khai, dân chủ. Gắn quy hoạch với đào tạo để từng bước có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Mạnh dạn đề bạc, bổ nhiệm những cán bộ có đạo đức, có trình độ đạt chuẩn, có năng lực công tác vào vị trí lãnh đạo. Đồng thời, kiên quyết thay đổi đối với cán bộ tinh thần trách nhiệm kém, không hoàn thành nhiệm vụ, nhằm để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Từ tình hình thực tế nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuẩn hóa của huyện Thạnh Phú nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung, đồng thời, góp phần thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả cao trong thời gian tới để nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trở thành khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chúng tôi nghĩ rằng, Trung ương cần có chế độ chính sách ưu tiên cho cán bộ, công chức hạn chế về trình độ, năng lực, lớn tuổi được nghỉ hưu, nghỉ chế độ chính sách để giải quyết tốt đầu ra, có như vậy mới tuyển dụng người mới có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, Chính phủ sớm ban hành chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị. Đối với tỉnh cần có kế hoạch và phối hợp với các trường, các viện để mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là nhanh chóng mở Trường Đại học Bến Tre để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tỉnh nhà nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Văn Làm- Liên Thư (VPHU).
Lượt người xem:  1674
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677