{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Ngành Lao động, Thương binh – Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015Ngành Lao động, Thương binh – Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015/ThuVienHinhAnh/Forder1/HINH ONG THUONG.jpg

Ngày 20/01/2015, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết ngành Lao động, Thương binh – Xã hội (LĐ, TB-XH) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Đào Công Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.  ​​

1/21/2015 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động chính quyềnNgành Lao động, Thương binh – Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015/ThuVienHinhAnh/Forder1/HINH ONG THUONG.jpg

Ngày 20/01/2015, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết ngành Lao động, Thương binh – Xã hội (LĐ, TB-XH) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Đào Công Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.  ​​

1/21/2015 3:00 PMNoĐã ban hànhnganh-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2015
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IXTổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX/ThuVienHinhAnh/Forder1/chu tri hoi nghi.jpg

Sáng ngày 13/01/2015, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 47- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 100- KL/TW.

1/15/2015 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động ĐảngTổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX/ThuVienHinhAnh/Forder1/chu tri hoi nghi.jpg

Sáng ngày 13/01/2015, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 47- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 100- KL/TW.

1/15/2015 3:00 PMNoĐã ban hànhtong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-46-nq-tw-va-nghi-quyet-so-47-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-khoa-ix
Thạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộThạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ/ThuVienHinhAnh/Forder1/Capture.PNG
1/15/2015 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động ĐảngThạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ/ThuVienHinhAnh/Forder1/Capture.PNG1/15/2015 3:00 PMNoĐã ban hànhthanh-phu-ket-qua-buoc-dau-trong-cong-tac-dao-tao-doi-ngu-can-bo
Hội nghị tổng kết thực hiện hiện Qui chế dân chủ cơ sở năm 2014Hội nghị tổng kết thực hiện hiện Qui chế dân chủ cơ sở năm 2014/ThuVienHinhAnh/Forder1/C 1.jpg

​Ngày 08/01/2015, Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở của huyện Thạnh Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2015, ông Trần Thanh Tùng phó bí thư thường trực Huyện ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo đến dự.Trong năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa nội dung thực hiện Qui chế dân chủ vào nghị quyết, chương trình công tác năm 2014.


1/13/2015 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động ĐảngHội nghị tổng kết thực hiện hiện Qui chế dân chủ cơ sở năm 2014/ThuVienHinhAnh/Forder1/C 1.jpg

​Ngày 08/01/2015, Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở của huyện Thạnh Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2015, ông Trần Thanh Tùng phó bí thư thường trực Huyện ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo đến dự.Trong năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa nội dung thực hiện Qui chế dân chủ vào nghị quyết, chương trình công tác năm 2014.


1/13/2015 3:00 PMNoĐã ban hànhhoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-hien-qui-che-dan-chu-co-so-nam-2014