{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020NewSở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để việc cho vay vốn đạt hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia việc làm năm 2020 tại hai xã Bình Thạnh và An Thạnh trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 

11/23/2020 3:00 PMNo4Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh TriếtSở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để việc cho vay vốn đạt hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia việc làm năm 2020 tại hai xã Bình Thạnh và An Thạnh trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 

11/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhso-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-kiem-tra-giam-sat-cho-vay-von-quy-quoc-gia-lam-viec-nam-2020
Ngân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020NewNgân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Phòng họp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú tiến hành họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động của tháng 9, 10 năm 2020 và đồng thời đưa ra phương hướng của hai tháng cuối năm tháng 11 và 12 của năm 2020. 

11/23/2020 3:00 PMNo3Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh TriếtNgân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Phòng họp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú tiến hành họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động của tháng 9, 10 năm 2020 và đồng thời đưa ra phương hướng của hai tháng cuối năm tháng 11 và 12 của năm 2020. 

11/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhngan-hang-csxh-hop-giao-ban-voi-4-to-chuc-hoi-doan-the-va-dua-ra-ke-hoach-hai-thang-cuoi-nam-2020
Quyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhan dân tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 10:00 AMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcQuyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhan dân tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhquyet-dinh-cong-bo-danh-muc-03-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-01-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-thu-vien-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
V/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreV/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNo2Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcV/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhv-v-phe-duyet-01-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep-thuoc-tham-quyen-tiep-nhan-va-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcQuyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhquyet-dinh-cong-bo-danh-muc-01-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-linh-vuc-giao-duc-tieu-hoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Tổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú KhánhTổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú Khánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 17-11-2020, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện do ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" xã Phú Khánh.

11/19/2020 5:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngTổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú Khánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 17-11-2020, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện do ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" xã Phú Khánh.

11/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhtong-kiem-tra-ket-qua-02-nam-xay-dung-xa-dat-chuan-van-hoa-nong-thon-moi-xa-phu-khanh
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri Thạnh PhúĐại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trong 02 ngày 18 và 19/11/2020, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị Thạnh Phú cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri 04 xã Thạnh Phong, An Thuận, Mỹ Hưng và Tân Phong.

11/19/2020 5:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Chính trịTinVăn MinhĐại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trong 02 ngày 18 và 19/11/2020, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị Thạnh Phú cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri 04 xã Thạnh Phong, An Thuận, Mỹ Hưng và Tân Phong.

11/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhdai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tinh-tiep-xuc-cu-tri-thanh-phu
Khai mạc kỳ thi học sinh giỏi Trung học cơ sở  cấp huyện năm học 2020 - 2021Khai mạc kỳ thi học sinh giỏi Trung học cơ sở  cấp huyện năm học 2020 - 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 19/11/2020, tại Trường Trung học cơ sở Quới Điền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp huyện năm học 2020 - 2021. Bà Phan Hồng Nhung – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến dự. 

11/19/2020 5:00 PMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhKhai mạc kỳ thi học sinh giỏi Trung học cơ sở  cấp huyện năm học 2020 - 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 19/11/2020, tại Trường Trung học cơ sở Quới Điền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp huyện năm học 2020 - 2021. Bà Phan Hồng Nhung – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến dự. 

11/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhkhai-mac-ky-thi-hoc-sinh-gioi-trung-hoc-co-so-cap-huyen-nam-hoc-2020-2021
Tặng bồn chứa nước cho hộ nghèo, hộ thiếu dụng cụ trữ nướcTặng bồn chứa nước cho hộ nghèo, hộ thiếu dụng cụ trữ nước/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/11/2020, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với UBND xã Hòa Lợi tổ chức trao tặng 30 bồn chứa nước loại 1.500 lít cho hộ nghèo và hộ thiếu dụng cụ trữ nước trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Thép - Chủ tịch Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện đến dự. 

11/19/2020 5:00 PMNo2Đã ban hành135000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhTặng bồn chứa nước cho hộ nghèo, hộ thiếu dụng cụ trữ nước/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/11/2020, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với UBND xã Hòa Lợi tổ chức trao tặng 30 bồn chứa nước loại 1.500 lít cho hộ nghèo và hộ thiếu dụng cụ trữ nước trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Thép - Chủ tịch Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện đến dự. 

11/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhtang-bon-chua-nuoc-cho-ho-ngheo-ho-thieu-dung-cu-tru-nuoc
Những hoạt động nhân đạo, từ thiện kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (23/11/1946-23/11/2020)Những hoạt động nhân đạo, từ thiện kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (23/11/1946-23/11/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Cách đây 74 năm - ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. 

11/19/2020 4:00 PMNo3Đã ban hành25000025000Văn hóa xã hộiTinNhững hoạt động nhân đạo, từ thiện kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (23/11/1946-23/11/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Cách đây 74 năm - ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. 

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhnhung-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-hoi-chu-thap-do-viet-nam-23-11-1946-23-11-2020
Triều cường dâng cao gây sạt lở tại khu du lịch biển Thạnh PhúTriều cường dâng cao gây sạt lở tại khu du lịch biển Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Đợt triều cường dâng cao từ ngày 12-11-2020 đã gây sạt lở khá nghiêm trọng vùng ven biển huyện Thạnh Phú. Tại Khu Du lịch Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển, khu vực thuộc xã Thạnh Hải, triều cường dâng cao làm sạt lở đất của nhiều hộ dân, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ du lịch của địa phương.

11/19/2020 4:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngTriều cường dâng cao gây sạt lở tại khu du lịch biển Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Đợt triều cường dâng cao từ ngày 12-11-2020 đã gây sạt lở khá nghiêm trọng vùng ven biển huyện Thạnh Phú. Tại Khu Du lịch Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển, khu vực thuộc xã Thạnh Hải, triều cường dâng cao làm sạt lở đất của nhiều hộ dân, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ du lịch của địa phương.

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhtrieu-cuong-dang-cao-gay-sat-lo-tai-khu-du-lich-bien-thanh-phu
Bàn giao nhà tình thương tại ấp Quí Đức B, xã Quới ĐiềnBàn giao nhà tình thương tại ấp Quí Đức B, xã Quới Điền/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14-11-2020, Ủy ban nhân dân xã Quới Điền tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Bùi Thị Bông, sinh năm 1970, ngụ ấp Quí Đức B. Đây là hộ khó khăn về nhà ở.

11/19/2020 4:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngBàn giao nhà tình thương tại ấp Quí Đức B, xã Quới Điền/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14-11-2020, Ủy ban nhân dân xã Quới Điền tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Bùi Thị Bông, sinh năm 1970, ngụ ấp Quí Đức B. Đây là hộ khó khăn về nhà ở.

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhban-giao-nha-tinh-thuong-tai-ap-qui-duc-b-xa-quoi-dien
Thạnh Phú họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11Thạnh Phú họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 16/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11. Đến dự có ông Phạm Văn Bé Năm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện.

11/19/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhThạnh Phú họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 16/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11. Đến dự có ông Phạm Văn Bé Năm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện.

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhthanh-phu-hop-mat-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-18-11
Lãnh đạo huyện thăm các nhà giáoLãnh đạo huyện thăm các nhà giáo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 18/11/2020, ông Phạm Văn Bé Năm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đào Công Thương – Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và một số ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến thăm hỏi, động viên các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục huyện nhà, những cán bộ, giáo viên đang bệnh nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn tại nhà và Trung tâm Y tế huyện. 

11/19/2020 4:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhLãnh đạo huyện thăm các nhà giáo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 18/11/2020, ông Phạm Văn Bé Năm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đào Công Thương – Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và một số ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến thăm hỏi, động viên các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục huyện nhà, những cán bộ, giáo viên đang bệnh nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn tại nhà và Trung tâm Y tế huyện. 

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhlanh-dao-huyen-tham-cac-nha-giao
Đoàn khảo sát công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh  làm việc tại huyện Thạnh PhúĐoàn khảo sát công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh  làm việc tại huyện Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 18-11-2020, đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh do Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát công tác này tại huyện Thạnh Phú.

11/19/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Quốc phòng - An ninhTinMinh MừngĐoàn khảo sát công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh  làm việc tại huyện Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 18-11-2020, đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh do Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát công tác này tại huyện Thạnh Phú.

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhdoan-khao-sat-cong-tac-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tinh-lam-viec-tai-huyen-thanh-phu
Khởi công cầu Cái Lớn, ấp An Định, xã An NhơnKhởi công cầu Cái Lớn, ấp An Định, xã An Nhơn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 18-11-2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân xã An Nhơn tổ chức lễ khởi công cầu Cái Lớn, ấp An Định. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

11/19/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngKhởi công cầu Cái Lớn, ấp An Định, xã An Nhơn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 18-11-2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân xã An Nhơn tổ chức lễ khởi công cầu Cái Lớn, ấp An Định. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhkhoi-cong-cau-cai-lon-ap-an-dinh-xa-an-nhon
Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Bình ThạnhĐại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/11/2020, Đại biểu hội đồng Nhân dân huyện gồm ông Phạm Văn Bé Năm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Ngọc Thơ – nguyên Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; ông Lê Văn Bá (Thượng tọa Thích Thiện Hạnh) - Trụ trì Chùa Phước Khánh, Thị trấn Thạnh Phú, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã có buổi tiếp xúc với trên 30 cử tri xã Bình Thạnh.

11/15/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành125010016700Văn hóa xã hộiTinVăn MinhĐại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/11/2020, Đại biểu hội đồng Nhân dân huyện gồm ông Phạm Văn Bé Năm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Ngọc Thơ – nguyên Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; ông Lê Văn Bá (Thượng tọa Thích Thiện Hạnh) - Trụ trì Chùa Phước Khánh, Thị trấn Thạnh Phú, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã có buổi tiếp xúc với trên 30 cử tri xã Bình Thạnh.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhdai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-huyen-tiep-xuc-cu-tri-xa-binh-thanh
Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  tại ấp Quí An Hòa, xã Hoà LợiBí thư Huyện ủy Thạnh Phú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  tại ấp Quí An Hòa, xã Hoà Lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11-11-2020, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi. Dự ngày hội còn có Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Văn Của.

11/15/2020 1:00 PMNo5Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngBí thư Huyện ủy Thạnh Phú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  tại ấp Quí An Hòa, xã Hoà Lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11-11-2020, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi. Dự ngày hội còn có Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Văn Của.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhbi-thu-huyen-uy-thanh-phu-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-ap-qui-an-hoa-xa-hoa-loi
Thạnh Phú kiểm tra an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường họcThạnh Phú kiểm tra an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 11-11-2020, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động về an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học tại 2 xã Tân Phong và Đại Điền.

11/15/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Kinh tếTinMinh MừngThạnh Phú kiểm tra an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 11-11-2020, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động về an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học tại 2 xã Tân Phong và Đại Điền.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhthanh-phu-kiem-tra-an-ninh-trat-tu-kinh-doanh-mua-ban-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-truoc-cong-truong-hoc
Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 12-11-2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú tổ chức tập huấn chương trình Mỗi sản một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho khoảng 200 đại biểu là Ban Phát triển các ấp trong toàn huyện.

11/15/2020 1:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Nông thôn mớiTinMinh MừngTập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 12-11-2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thạnh Phú tổ chức tập huấn chương trình Mỗi sản một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho khoảng 200 đại biểu là Ban Phát triển các ấp trong toàn huyện.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhtap-huan-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-ocop-nam-2020
Xã Phú Khánh tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021Xã Phú Khánh tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2021, ngày 12-11-2020, Hội đồng NVQS xã Phú Khánh phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

11/15/2020 1:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Quốc phòng - An ninhTinMinh MừngXã Phú Khánh tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2021, ngày 12-11-2020, Hội đồng NVQS xã Phú Khánh phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhxa-phu-khanh-to-chuc-so-tuyen-suc-khoe-cho-thanh-nien-trong-do-tuoi-nghia-vu-quan-su-nam-2021
Chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biểu dângChủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biểu dâng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thời gian qua, việc bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển được huyện Thạnh Phú quan tâm. Theo đó, trong năm 2020, huyện tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

11/15/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngChủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biểu dâng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thời gian qua, việc bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển được huyện Thạnh Phú quan tâm. Theo đó, trong năm 2020, huyện tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhchu-dong-ung-pho-va-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-nuoc-bieu-dang
Huyện ủy Thạnh Phú tăng cường công tác phòng, chống tham nhũngHuyện ủy Thạnh Phú tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần quan tâm thực hiện tốt, góp phần trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy hành chính của cơ quan nhà nước. 

11/15/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngHuyện ủy Thạnh Phú tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần quan tâm thực hiện tốt, góp phần trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy hành chính của cơ quan nhà nước. 

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhhuyen-uy-thanh-phu-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoànPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/11/2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn để nắm tình hình về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và tình hình hoạt động của Nhà thiếu nhi.

11/15/2020 1:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/11/2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn để nắm tình hình về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và tình hình hoạt động của Nhà thiếu nhi.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhpho-bi-thu-thuong-truc-huyen-uy-pham-van-be-nam-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-doan
Khánh thành cầu Điện lực 3 ở xã An ĐiềnKhánh thành cầu Điện lực 3 ở xã An Điền/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/11/2020, Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre phối hợp với UBND xã An Điền tổ chức lễ khánh thành cầu Điện lực 3, trước đây còn gọi là cầu Láng Thé ở ấp An Khương B. 

11/15/2020 1:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhKhánh thành cầu Điện lực 3 ở xã An Điền/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/11/2020, Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre phối hợp với UBND xã An Điền tổ chức lễ khánh thành cầu Điện lực 3, trước đây còn gọi là cầu Láng Thé ở ấp An Khương B. 

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhkhanh-thanh-cau-dien-luc-3-o-xa-an-dien
Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Phú truyền thông vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Phú truyền thông vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12 - 11 - 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Phú phối hợp với Viettel Bến Tre tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản ViettelPay.

11/15/2020 1:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhBảo hiểm xã hội huyện Thạnh Phú truyền thông vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12 - 11 - 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Phú phối hợp với Viettel Bến Tre tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản ViettelPay.

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhbao-hiem-xa-hoi-huyen-thanh-phu-truyen-thong-van-dong-nguoi-huong-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-khong-dung-tien-mat
Ông Trịnh Văn Sơn thoát nghèo bền vững nhờ vay vốn ngân hàng Chính sách xã hộiÔng Trịnh Văn Sơn thoát nghèo bền vững nhờ vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trên con đường bê tông rộng trên 3m hướng về đồn biên phòng lối rẽ vào nhà Ông Trịnh Văn Sơn ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong tuy hơi nhỏ nhưng vẫn được trãi bê tông đến tận nhà. Căn nhà cấp 4 ông mới xây dựng khá khang trang chi phí xây dựng Ông cho biết cũng trên dưới 400 triệu đồng. 

11/15/2020 1:00 PMNo4Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh TriếtÔng Trịnh Văn Sơn thoát nghèo bền vững nhờ vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Trên con đường bê tông rộng trên 3m hướng về đồn biên phòng lối rẽ vào nhà Ông Trịnh Văn Sơn ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong tuy hơi nhỏ nhưng vẫn được trãi bê tông đến tận nhà. Căn nhà cấp 4 ông mới xây dựng khá khang trang chi phí xây dựng Ông cho biết cũng trên dưới 400 triệu đồng. 

11/15/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhong-trinh-van-son-thoat-ngheo-ben-vung-nho-vay-von-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi
Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Mười dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh PhúTrưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Mười dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 13-11-2020, ấp An Hòa, xã Mỹ An tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự.

11/15/2020 12:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngTrưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Mười dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 13-11-2020, ấp An Hòa, xã Mỹ An tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự.

11/15/2020 12:00 PMNoĐã ban hànhtruong-ban-phap-che-hoi-dong-nhan-dan-tinh-le-van-muoi-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-ap-an-hoa-xa-my-an-huyen-thanh-phu
Thạnh Phú trao 100 suất học bổng Tấm lòng vàng cho học sinh khó khănThạnh Phú trao 100 suất học bổng Tấm lòng vàng cho học sinh khó khăn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 13-11-2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú tổ chức chương trình trao học bổng do Quỹ học bổng Tấm Lòng Vàng tài trợ, năm học 2020-2021.

11/15/2020 12:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngThạnh Phú trao 100 suất học bổng Tấm lòng vàng cho học sinh khó khăn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 13-11-2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú tổ chức chương trình trao học bổng do Quỹ học bổng Tấm Lòng Vàng tài trợ, năm học 2020-2021.

11/15/2020 12:00 PMNoĐã ban hànhthanh-phu-trao-100-suat-hoc-bong-tam-long-vang-cho-hoc-sinh-kho-khan
Thạnh Phú tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020Thạnh Phú tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 06-11-2020, Công an huyện Thạnh Phú phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020.

11/10/2020 9:00 AMNo4Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngThạnh Phú tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 06-11-2020, Công an huyện Thạnh Phú phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020.

11/10/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhthanh-phu-to-chuc-dien-dan-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-nam-2020
1 - 30Next